Dotace na založení porostů rychle rostoucích dřevin

12.10.2012 22:56

Dotace na hektar osázené plochy (SAPS a Top-Up)

I v letošním roce je možno na hektar vysázené a pěstované výmladkové plantáže RRD žádat o dotaci SAPS a TOP-UP. Žádost se podává do 15.5. a poskytovatelem je SZIF. Vztahuje se i na již existující porost RRD. Vyplácí se každoročně.

Hlavní podmínky pro žádost pro RRD: 
- minimální výměra 1 ha zemědělské půdy v evidenci LPIS 
- nebude změněna kultura trvalý travní porost (od 5 let) na kulturu orná půda 
- žádost se podává na regionální pobočku SZIF nebo Zemědělské agentuřy 
- pěstované klony a odrůdy musí být v seznamu druhů RRD pěstovaných ve výmladkových plantážích v ČR (Věstník MZe I/2010-viz nize) 
- porosty RRD musí dosáhnout tzv. reprezentativních výnosů 
žadatel je povinen dodržovat zásady správné zemědělské praxe

 

Dotace na založení porostů (výmladkových plantáží)
Podle aktuálních informací z MZe je připravený návrh na finanční podporu zakládání a pěstování porostů RRD pozastven. Oficiální důvody zatím nejsou k dispozici. Více informací mohou podat pracovníci MZe odboru Programu rozvoje venkova (PRV) nebo odboru obnovitelných zdrojů energie (Ing. Světlík) Podpora měla být otevřena v rámci Programu rozvoje venkova (PRV- EAFRD) v Ose I zaměřené na modernizaci zemědělských podniků a měla být v rozmezí cca 40 – 60 % oprávněných nákladů. Více informací můžete najít v popisu dotací z dřívějších let. 

Více informací vám poskytne místně příslušné pracoviště SZIF (www.szif.cz) příp.zemědělské agentury.